Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto contant betaalbaar zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 35,00. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elk begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. In geval van wanbetaling behouden we ons het eigendomsrecht betreffende de niet betaalde goederen. In afwijking van artikel 1583 BW blijven we eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en /of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper/opdrachtgever aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden. Facturen die de betalingstermijn overschrijden worden doorverwezen naar een raadsman. De kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de klant en zullen hoe dan ook geïnd worden. Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken waar de zetel van de leverancier gevestigd is, zijn bevoegd.

Artikel 2 – Klachten

Om geldig te zijn dienen klachten bij ons toe te komen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie dagen na uitgiftedatum. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 3 – Garantie

Er wordt door ons nooit een garantie verstrekt die verder reikt dan deze van onze leveranciers. We kunnen hierin niet verder worden aangesproken dan de garantiebepalingen van de constructeur.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor installaties die niet volledig door ons zijn geplaatst. Door de werkbon/factuur te ondertekenen geeft de koper/opdrachtgever zijn akkoord dat de werken naar zijn/haar wens zijn uitgevoerd. Hierdoor kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die voor, tijdens of na de uitvoering van de werken zou ontstaan zijn.

Artikel 5 – Afwijkingen

De verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant zijn ons nooit tegenstelbaar, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Van onze verkoopsvoorwaarden kan enkel worden afgeweken mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.